Breaking

Search This Blog

28/09/2020

Rejected List : Law College Entrance Application
September 28, 2020

Rejected List : Law College Entrance Application


Rejected List Law College

Entrance Application

ප්‍රතික්ෂේප කළ ලැයිස්තුව : නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ අයදුම්පත

நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் இலங்கை சட்டக் கல்லூரி அனுமதி  பரீடசை

Sri Lanka Law College has published the Rejected list of the Applicants of Law College Entrance Exam.

This list categorized under 4 groups

Who were included in Category 01 and 02 may present themselves at the Srilanka law college on or before 06th of October 2020 (Working days 09.0 am to 3.00 pm) and correct their applications. Belated queries will not be entertained.

Category 3 and 4 will not be entertained

Please read below notification from Sri Lanka Law College


Source
http://www.sllc.ac.lk/sub_pgs/002Rejected%20Applications.pdf
(www.sllc.ac.lk)
Online Portal : Submitting Complaints Regarding Grama Niladharis
September 28, 2020

Online Portal : Submitting Complaints Regarding Grama Niladharis


Online Complaints 
Regarding the 
Grama Niladharies 
ග්‍රාම නිලධාරීන් සම්බන්ධ පැමිණිලි යොමු කිරීම 
கிராம உத்தியோகத்தர் தொடர்பாக மு​றைபாடுகளை முன்வைத்தல்

Now public can forward their complaints regarding the Grama Niladhari's via online.
ග්‍රාම නිලධාරීන් සම්බන්ධ පැමිණිලි අන්තර්ජාලය හරහා ඉදිරිපත් කළ හැකිය
கிராம சேவகர்கள் தொடர்பான முறைப்பாடுகளை தற்போது நிகழ்நிலை மூலம் மேற்கொள்ள வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Click Below to forward the complaints

Exam Calendar : October 2020
September 28, 2020

Exam Calendar : October 2020

Exam Calendar October 2020

Exam Department

 ඔක්තෝම්බර් මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත විභාග

ஒகடோபர் மாதம்  நடைபெறவுள்ள பரீட்சைகள்


26/09/2020

External Degree : BSc Business Studies (Sri Jayewardenapura University)
Edit / Correct Your Application : College of Education
September 26, 2020

Edit / Correct Your Application : College of Education

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට යොමුකළ අයදුම්පත්වල දෝෂ වෙතොත් නිවැරදි කරන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් දින හතරක කාලයක්

2020 වර්ෂයේ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ වෙත ඇතුළත්වීම සඳහා අයදුම්පත් යොමුකිරීම මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ පමණක් සිදුකිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පියවර ගනු ලැබූ අතර, එසේ මාර්ගගත ක්‍රමයට ඉල්ලුම්කිරීමේ දී සිසුන්ට සිදුවූ වැරදි හෝ ප්‍රමාදදෝෂ නිවැරදි කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබාදීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ අනුව, 2020-09-26 දින සිට 2020-09-30 දක්වා දින හතරක කාලයක් ප්‍රමාදදෝෂ නිවැරදි කිරීම වෙනුවෙන් ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ. අදාළ අයදුම්කරුවන් විසින් එම දිනයන් ඇතුළත අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත හෝ www.moe.gov.lk හෝ info.moe.gov.lk යන වෙබ් සබැඳිය වෙත පිවිස, උසස් පෙළ විභාග අංකය ඇතුළත් කර  තමා විසින් ඇතුළත් කරන ලද දත්ත පරීක්ෂාකර එම සංශෝධන සිදුකළ හැකිය.

for the correction 👉👉👉 info.moe.gov.lk

- Education Ministry-

தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி அனுமதிக்கான விண்ணப்பங்களில் குறைபாடுகள் சரிசெய்ய கல்வி  அமைச்சினால் நான்கு நாற்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

2020 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்வியியற் கல்லூரிகளுக்கான விண்ணப்பங்களை நிகழ்நிலை மூலம் மாத்திரம் பூர்த்தி செய்ய கல்வி அமைச்சினால் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு இருந்தன. அவ்வாறு நிகழ்நிலை மூலம் விண்ணப்பித்தலின் போது, ஏற்பட்ட தவறுகள் / குறைபாடுகளை சரி செய்து கொள்வதற்காக ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

எனவே 26.09.2020 தொடக்கம் 30.09.2020 வரை நான்கு நாட்கள் அதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

பின்வரும் இணைப்பை அழுத்தி வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு ஏற்ப தவறுகள் , குறைபாடுகளை சரி செய்து கொள்ளலாம்.

for the correction 👉👉👉 info.moe.gov.lk


25/09/2020

Online Application : SLICT Service (Open & Limited)
September 25, 2020

Online Application : SLICT Service (Open & Limited)Online application calling system for the following examinations will be open from 09:00 hrs. on 25th September 2020 till 24:00 hrs. on 26th October 2020. 

 1. Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III of Class 1 of Sri Lanka Information and Communication Technology Service - 2018 (2020) 
 2. Limited Competitive Examination for Recruitment to Grade III of Class 1 of Sri Lanka Information and Communication Technology Service - 2018 (2020)
වැදගත්:

විභාගයට අදාළ මාර්ගගත අයදුම්පත පිරවීම සඳහා වන උපදෙස්, “Instructions” මගින් භාගත කර ගත හැක. එම උපදෙස් පිළිපදිමින් මාර්ගගත අයදුම්පත පුරවන්න.

Important:

Download the relevant instruction form by clicking “Instructions” and fill the online application form according to the given instructions.

முக்கியம்:

பரீட்சைக்கு உரிய நிகழ்நிலை விண்ணப்பப்படிவம் நிரப்புதல் தொடர்பான அறிவுறுத்தல்கள் “Instructions” ஊடாக தரவிறக்கம் செய்ய முடியும். அந்த அறிவுறுத்தல்களுக்கு ஏற்ப நிகழ்நிலை விண்ணப்பப்படிவத்தை நிரப்பவும்.


Click Below to apply online


for more details refer the gazette

Mobile Service : Southern Provincial Council
September 25, 2020

Mobile Service : Southern Provincial CouncilMobile Service 

Southern Provincial Council

26, 27 September 2020

Deberawewa National Schoolதென் மாகாணத்தின நடமாடும் சேவை

 • சாரதி அனுமதிப் பத்திர பதிவு
 • சாரதி அனுமதிப் பத்திர புதுப்பித்தலுக்கான வைத்திய பரிசீலனை
 • முதியோர், அங்கவீனர் அடையாள அட்டை
 • நிலம் தொடர்பான பிரச்சினை
 • வைத்திய முகாம்
 • சமூக சேவை வேலைத்திட்டங்கள்
 • இலவச சட்ட ஆலோசனைகள்
 • சிறிய அளவிலான வியாபாரம் தொடர்பான கடன் மற்றும் ஆலோசனை
 • தொழில் வழிகாட்டல் சேவை

திகதி 

26, 27 செப்ரம்பர்

நேரம்

4காலை 8.30 முதல்

இடம் 

தெபரவெவ தேசிய பாடசாலை

Statistics : Grade V & GCE A/L Exam 2020
September 25, 2020

Statistics : Grade V & GCE A/L Exam 2020


Statistics  / සංඛ්‍යාලේඛන  / புள்ளி விபரம் 
Grade V & GCE A/L 
Exam 2020
க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை 2020 விண்ணப்பதாரர்கள்

புதிய பாடத்திட்டம்          319, 485
பாடசாலை                  277, 580
தனிப்பட்ட                   041, 905      

                                                         guruwaraya.lk
பழைய பாடத்திட்டம்         43, 339
தனிப்பட்ட    43 339

மொத்தம்                                 362 824

பரீட்சை நிலையங்கள் 2648

இணைப்பு மத்திய நிலையங்கள் 316

                                      guruwaraya.lk
தரம் ஐந்து புலமைப் பரிசில் பரீட்சை 2020

சிங்கள மொழி மூலம்         248 072
தமிழ்                                             83 622

மொத்தம்                                 331 694

பரீட்சை நிலையங்கள் 2936

இணைப்பு மத்திய நிலையங்கள் 496guruwaraya.lk
24/09/2020

Things that are forbidden during the exam period AL & Grade V
September 24, 2020

Things that are forbidden during the exam period AL & Grade V


Things that are forbidden

during the exam period

AL & Grade V

විභාග කාලය තුළ තහනම් කර ඇති දේවල්

பரீட்சை காலப்பகுதியில் தடை செய்யப்பட்ட காரியங்கள்

Exam Department


மேலதிக வகுப்புக்களை தடை செய்தல்
தரம் ஐந்து புலமைப் பரிசில் பரீட்சை மற்றும் க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை


க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை 2020 ஒக்டோபர் 12 முதல் 2020 நொவம்பர் 06 வரை நடைபெறவுள்ளது. ஐந்தாம் தர புலமைப் பரிசில் பரீட்சை 2020 ஒக்டோபர் 11 ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ளது. 

எனவே,

2020 க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை தொடர்பாக 2020.10.06 நள்ளிரவு 12 முதல், பரீட்சை முழுமையாக முடிவடையும் வரையும்,

ஐந்தாம் தர புலமைப்பரிசில் பரீட்சை தொடர்பாக 2020.10.07 நள்ளிரவு 12 முதல் பரீட்சை முடிவடையும் வரையும்
 • பரீட்சை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மேலதிக வகுப்புக்களை ஏற்பாடு செய்வது மற்றும் நடத்துவது
 • பாட விடயம் தொடர்பாக விரிவுரைகள், போதனைகள், வேலைத்திட்டங்கள் நடாத்துவது,
 • மேற்படி பரீட்சை தொடர்பாக எதிர்பார்க்கை வினாக்கள் அச்சிடுவது, பகிர்வது
 • பரீட்சை வினாத்தாள்களில் இருந்து வினாக்களை பெற்றுத் தருவதாக அல்லது அதற்கு இணையாக வினாக்களை பெற்றுத்தருவதாக போஸ்டர், பெனர், துண்டுப்பிரசுரங்கள் அச்சூடகம் மற்றும் இலத்திரனியல் ஊடகங்களினூடு பிரச்சாரம் செய்வது, அவ்வாறானவற்றை வைத்திருப்பது 

முழுமையாக தடை செய்யப்படுகின்றது.

மேற்படி நிகழ்வுகள் நடைபெறின் முறைப்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய தொடர்பு இலக்கங்கள்

பொலிஸ் அலுவலகம் - 0112 42 11 11 

பொலிஸ் அவசர தொடர்பு நிலையம் - 119

பரீட்சை திணைக்களத்தின் உடனடி அழைப்பு - 1911

பரீட்சை ஆணையாளர் நாயகம் - 0112 278 5211 / 0112785212

பாடசாலை பரீட்சை , பெறுபேறு கிளை 0112784208 / 0112784537
Important Notices on GCE A/L 2020 Exam
September 24, 2020

Important Notices on GCE A/L 2020 Exam

Important Notices on

GCE A/L

2020 Exam

අ.පො.ස. ( උ.පෙළ) විභාගය පිළිබඳ වැදගත් දැන්වීම්

க.பொ.த (உயர்தர) 2020 பரீட்சை தொடர்பான  முக்கிய அறிவிப்புகள்

Exam Department

 • GCE A/L Exam will be held from 12th October to 06th November 2020
 • Admission Cards and time Tables of School candidates have been posted to School heads.
 • Admission ccards and Timetables of Private candidates to the private addresses iven their applications.
 • Private candidate who not recieved admission cards visit to the department with mentioned documents.
 • Private acndidates who require any amendment in Subjects, Medium or any other respect should come to the department or inform through telephone numbers   before October 02, 202023/09/2020

World Children's Day celebration 2020
Special Message : Admission to National Schools (Intermedaite Classes)
September 23, 2020

Special Message : Admission to National Schools (Intermedaite Classes)
Admission of students for the intermediate classes in all National Schools, suspended until further notice: Ministry of Education
-Newswire.lk-

கல்வி அமைச்சின விசேட அறிவிப்பு
நாட்டின் அனைத்து தேசிய பாடசாலைகளுக்குமான இடைநிலை வகுப்புகளுக்கான மாணவர் அனுமதி மறு அறிவித்தல் வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகின்றது.

Ad

Learning Materials for Students