Breaking

Search This Blog

26/05/2019

Important Notices on Gazette (24.05.2019)

Important Notices on Gazette (24.05.2019)


Here we have listed the important notices on the government gazette on 24.05.2019.
 • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
  • නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විධායක සේවා ගණයේ නීති නිලධාරි තනතුර සඳහා විවෘත පදනම මත බඳවා ගැනීම
 • රෙජිස්ට‍්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව
  • මුස්ලිම් විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ රෙජිස්ට‍්‍රාර් තනතුරු ” 
   • කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයී
 •  ශ‍්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය - ග‍්‍රැෆික්ස්, මල්ටිමීඩියා සහ මුද්‍රණ පාඨමාලා - 2019
  • Microsoft Office
  • Computer Graphic Design
  • Computer Typesetting and Desktop Publishing
  • Web Designing
  • Book Binding & Finishing
  • Non Linear Editing
  • Digital Animation
  • Computer Hardware and Assembly
 • සෞඛ්‍ය, පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශය
  • ශ‍්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයට අයත් අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන/තාක්ෂණික සේවා ගණයේ ( මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත‍්‍ර නිලධාරි පුහුණුව (විවෘත) සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම - 2019
 • ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ සහ IIශ්‍රේණියේ නිලධරයන් ස`දහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 (2019)
 • අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා තාක්ෂණ සහායක තනතුරේ III වන ශ්‍රේ‚යට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2019
 • ජාතික එකාබද්ධතා, රාජ්‍ය භාෂා සමාජ ප්‍රගති සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • 2019 ජාතික අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දෙවන භාෂා ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම
 • ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව
  • ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවෙහි පුරප්පාඩුව පවත්නා ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය   තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම - මැනුම් ක්ෂේත්‍ර සහායක


 • பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம்
  • முஸ்லிம் விவாகம் பதிவூ செய்தல் பதிவாளர் பதவி
   • கேகாலை மாவட்டம்
 • நகர திட்டமிடல்இ நீர் வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சு
  • நிறைவேற்றதிகார சேவைத் தரத்தில் சட்டத்துறை உத்தியோகத்தர் பதவிக்காக திறந்த போட்டி அடிப்படையில் ஆட்சேர்த்தல
 • உள்ளகஇ உள்நாட்டலுவல்கள்இ மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்~ராட்சி அமைச்சின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும் மாவட்டச் செயலகங்கள்ஃ அரசாங்க அதிபர் அலுவலகங்கள் மற்றும் பிரதேச செயலகங்களுக்கான தாக்சண சகாயக பதவியின் III ஆந் தரத்துக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - 2019
 • இலங்கை தொழில்நுட்பவியல் சேவையின் III ஆம் தரம் மற்றும் II ஆம் தரத்தினையூடைய அலுவலர்களுக்கான வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை - 2017 (II) (2019)
 • சுகாதார போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு
  • இலங்கைத் தொழில்நுட்ப சேவைக்குரிய மேற்பார்வை முகாமைத்துவ உதவியாளர் தொழில்நுட்பம் அல்லாதஃ தொழில்நுட்ப சேவை வகையின் (ஆN 3-2006யூ) பொது சுகாதார கள உத்தியோகத்தர் பதவிக்கான (திறந்த அடிப்படையில்) பயிற்சிக்கு மாணவர்களை ஆட்சேர்த்தல் - 2019
 • தேசிய ஒருமைப்பாடு அரசகரும மொழிகள் சமூக மேம்பாடு மற்றும் இந்து சமய விவகார அமைச்சு
  • தேசிய வரவூ செலவூத் திட்டத்தை அமுல்படுத்தும் முகமாக இரண்டாம் மொழி ஆசிரியர்களைப் பயிற்றுவித்தல் - 2019
 • இலங்கை நிலஅளவைத் திணைக்களம்
  • இலங்கை நிலஅளவைத் திணைக்களத்தில் வெற்றிடம் நிலவூம் ஆரம்பமட்ட- பகுதிதோ;ச்சிபெற்ற (Pடு02-2016) பதவிகளுக்கு ஆட்சோ;ப்புச் செய்தல் - நில அளவைக் கள உதவியாளா;கள்
Click Below for the Gazette
Ad

Learning Materials for Students